Трета научна конференция на Българска федерация по кунг фу и тай чи


ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КУНГ ФУ И ТАЙ ЧИ

 

Българската федерация по кунг-фу и тай-чи организира Трета научна конференция по „Проект за научно изследване на кунг-фу“.

Място: община Поморие, зала 2   |   Дата: 6-7 декември 2023   |   Час: 11:00

Участие в научната конференция ще вземат екип от изследващи преподаватели на сдружение „Българска федерация по кунг фу и тай чи“ и експерти младши изследователи от сдружение „Мъдрост и сила“, учители, треньори и шампиони на национално и световно ниво, членове и ръководители на Българската федерация по кунг-фу и тай-чи.

Научната коференция се реализира в рамките на дейност 3 „Реализиране на информационна кампания с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнението и мониторинга на политиките на местно ниво в областта на младежките дейности и спорта“, по проект с рег.№ в ИСУН2020: BG05SFOP001-2.025-0169, с наименование:

“По-ефективни политики на местно ниво чрез консултативни форми на гражданско участие за имплементиране на социалните функции на спорта Кунг Фу за преодоляване на екстремални ситуации, повишаване двигателната активност и развитие духа на жителите на община от четвърто йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) на Република България”,

финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНИЯ ПРОЕКТ

Екипът на „Българска федерация по кунг фу и тай чи“, с дългогодишния си опит от изминалите научни проекти под ръководството на Националната спортна академия „В. Левски”, проведоха научно изследване по Проект на тема: „Специализирана подготовка за действие в екстремални ситуации в тренировките по кунг фу”.

Цел и задачи на изследването: Да се установи отражението на прилаганата от нас експериментална методика върху формирането на готовност за действие в екстремни ситуации.

 Основни задачи:

  1. Разработване на теоретичните основи на научния проблем.
  2. Провеждане на експеримент за установяване състоянието на психическото развитие и физическата дееспособност на учениците.
  3. Математико-статистическа обработка на резултатите от експеримента.
  4. Графично представяне на закономерностите.
  5. Анализиране на обработените резултати от изследването. Обобщение.
  6. Провеждане на научна конференция и представяне на резултатите от изследването.

 

Обект на изследването:
Две групи ученици от общо 24 младежи на възраст 15-17 години (13 момчета и 11 момичета), трениращи кунг фу в спортните клубове на То‘А кунг фу България:

  • Експериментална, при която в тренировките по кунг фу се прилагат методи за формиране на адекватна готовност за преодоляване на различни екстремални ситуации;
  • Контролна група, която не практикува определен вид спорт и не се прилагат методите на въздействие.

 

Предмет на изследването:
Ефективността на програмата за преодоляване на екстремални ситуации.

 

Приложена е комплексна методика от:

  • Методи за проучване на литературните източници, наблюдения, беседа, анкета;
  • Методи за измерване на основните индикатори на психическата, физическата, техническата и тактическата готовност и тяхната детерминираност в структурата на готовността за преодоляване на различни екстремални ситуации;
  • Методи за въздействия. Ще се прилагат в тренировките по кунг фу специализирани методи на въздействие за формиране на адекватна готовност за преодоляване на различни екстремни ситуации;
  • Методи за моделиране. Получената информация от изследването ще бъде обработена на надеждни математико-статистически методи: вариационен, сравнителен, корелационен, регресионен, факторен и графичен анализ.

 

СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ

Това издание представлява сборник с разработени теми и научни доклади, резултат от усърдната работа на екип от експерти, преподаватели, треньори и състезатели с високи спортни постижения в бойните спортове, чиито стремеж е да проучат и разкрият потенциала на кунг фу за развиване на физически, психически и социални умения, способстващи подготовката за справяне със сложни и извънредни ситуации.

В наши дни, когато сигурността и готовността да се справим с екстремални обстоятелства стават все по-акту­ални, кунг фу се явява като ценен инструмент за подготовка. Съчетавайки в себе си физическа сила, гъвкавост, дисциплина и духовна насоченост, това бойно изкуство и спорт ни предлага уникален начин за развитие и подготовка, който привлича вниманието на многобройни специалисти и практикуващи.

В сборника ще откриете богатство от теми и научни анализи, които обхващат различни аспекти на това учение – от историческите корени до съвременните приложения. Чрез засегнатите теми в Част първа, някои от които разработени със съдействието на експерти от сдружение „Мъдрост и сила“, ще се запознаете със социалните и културни функции на кунг фу, както и с влияни­ето му върху менталното и емоционалното благополучие на практикуващите. Чрез практически примери и научни изследвания проведени от изследващите преподаватели на БФКТ, разгледани в Част втора, ще се докоснете до възможностите за прилагане на научните познания и умения от тренировките по кунг фу в реални ситуации. Изследването включва две групи ученици, като се прилагат методи за формиране на готовност за преодоляване на екстремални ситуации в експерименталната група. Методиката включва комплексен подход, съчетаващ проучване на литературни източници, измерване на индикатори и въздействия, както и моделиране чрез математико-статистически методи. В последните страници са сборника е поместено описание на нови секции в уебсайта на Федерацията (www.kungfu-bulgaria.org) и функционалността на разработен софтуер по програмата на проекта, насочен към менажиране на спортни организации, чрез който могат да се създават събития (изпити, семинари, лагери, състезания и др.), да се картотекират състезатели, треньори и състезателни правилници, да се води статистика и да се правят справки, да се генерират състезателни жребии, както и да се ръководят състезателни срещи.

Информацията в този сборник е насочена към широка аудитория – от академични изследователи и преподаватели до студенти, спортисти и всички, които са заинтересовани от обогатяване на своите знания и умения при реагиране в екстремални ситуации. Вярваме, че този сборник ще допринесе за по-добро разбиране и апробиране на кунг фу като средство за подготовка и справяне с предизвикателствата на съвременния свят.